Agenda

Dalam menjalankan Programnya, Amal Insani merancang 3 (tiga) agenda utama yang akan dijalankan;